FIT for LEADERSHIP Follow-Up November 2022

Wann

11/11/2022    
13:00 - 17:30

Buchun­gen

Event Type

FIT for LEA­DERS­HIP Follow-Up Novem­ber 2022:

The­ma: ENT­SCHLOS­SEN­HEIT – Ein­fluss gewin­nen

• Eigen­in­itia­ti­ve
• Belast­bar­keit
• Anpas­sung an Ver­än­de­run­gen

Ver­an­stal­tungs­ort:

Hotel Vier Jah­res­zei­ten Starn­berg
Münch­ner­stra­ße 17, 82319 Starn­berg
www.vier-jahreszeiten-starnberg.de

Buchun­gen

Tickets

Ticket-Typ Plät­ze
Tickets FFL Novem­ber 2022

Regis­tra­ti­on Infor­ma­ti­on